Vážení priatelia, milí Maguráci!

Keď sme 24.1.1992 zakladali KPM netušili sme, akú odozvu prinesie. Klub priateľov aktívne pracoval niekoľko rokov. Vydali sme 12 čísiel nášho spravodaja, v roku 1992 - 4 čísla, 1993 - 2 čísla, 1994 - 3 čísla, 1995 - 1 číslo, 1999 - 2 čísla. Evidujeme 329 členov.Slovo na úvod...
Magura. Slovo, pomenovanie, pojem. Pri tomto poslednom synonyme sa zastavím. Magura je slovo, ktoré v každom z nás vyvolá istú asociáciu. Spája sa s horami na východ od Tatier, rovnaké pomenovanie má aj jedna zo ždiarských zotavovní, ale iný pojem MAGURA sa kryštalizuje v Kežmarku už takmer 50 rokov, kde sa spája s folklórnym súborom z Tatraľanu. Od roku 1954 ho cizelovali stovky tanečníkov, spevákov i hudobníkov. Tí skoršie narodení sledujú kroky Magury od jej založenia. Tí neskoršie narodení do nej vstupovali s bázňou, ale aj úctou a pokorou. Ja osobne som k nej prirástol začiatkom šesťdesiatych rokov. Magura vystupovala aj u nás v Hniezdnom, kde som vyrastal. Zo všetkých najviac mi v pamäti utkvel cimbal a bravúrne výkony tanečníkov. Prešli roky a v polovici sedemdesiatych rokov som sa čírou náhodou ocitol v Závodnom klube ROH Tatraľan v Kežmarku. Pocit pracovať s takým vyspelým súborom ma v počiatkoch napĺňal úzkosťou. Napriek počiatočnému váhaniu som sa nakoniec do toho pustil. Organizačná práca bola však omnoho náročnejšia, než sa na prvý pohľad zdalo. Nuž, ale bojovali sme spoločne. Prehrýzal som sa horou archívov, vnikal do podstaty vnútrosúborového života, spoločne sme riešili množstvo neprekonateľných prekážok. Nebol to veru ľahké. Súbor sa vtedy nachádzal na jednej zo svojich križovatiek. Vďaka neúnavnej pomoci, dobrej rade a najmä entu ziazmu všetkých Magurákov zasvietila zelená. Žiaľ, rodinné problémy zavelili na odchod a tak som vlastne už desiaty rok mimo toho spoločenstva vzácnych ľudí. Nie, slovo vzácny človek nie je v tomto prípade nijako nadnesené. Je pravdivé a zaslúži si, aby sme ho spájali s obetavosťou a zanietením všetkých tých, ktorí či už Maguru založili, alebo v nej účinkovali a pôsobia dodnes. Myslím si, že nielen ja, ale každý, kto akýmkoľvek spôsobom zviazal svoj osobný život s ľudovým umením, nezabúda. Stále sa mu v mysli vynárajú spomienky a nevynechá veru ani jednu príležitosť vidieť, zočiť tú krásu. Posledné obdobie sa však nespája len s poetikou ľudového umenia. Všetci sme si uvedomili, že Magure treba pomôcť. Hľadali sme spôsob, premýšľali sme a zrodil sa, najprv v nápade, neskôr ako realita Klub priateľov Magury. Nazdávam sa, že vznik tohto Klubu nemôže byť len módnou záležitosťou. Musí sa stať kolektívom takých istých zanietencov, ktorí stali pri zrode súboru. Nechcem sa rozpisovať o obsahu a cieľoch tohto Klubu. Chcem len pripomenúť, že jeho povinnosťou je predovšetkým dbať o to, aby pojem Magura sa nikdy nevytratil z našich slovníkov, z vedomia našej verejnosti, prinajmenšom u nás na Spiši. Do vienka si dávame všestrannú pomoc morálnu, umeleckú, a v neposlednom rade aj finančnú. Chceme takisto obohatiť repertoár súboru o ľudové tradície, ktoré sa vyše 800 rokov úzko spájali so spišským regiónom. Z archívov, zbierok, spomienok chceme vybrať to najkrajšie a najlepšie, čo po sebe zanechali v našej oblasti spišský Nemci. Na tomto projekte sa už pracuje. Veď za hranicami našej vlasti žijú tisíce krajanov, ktorí napriek svojej národnosti nikdy nezabudli na svoju vlasť. Pevne verím, že už v lete tohto roku bude môcť súbor ponúknuť aspoň minimum divákom v Spolkovej republike Nemecko. Doménou súboru však ostáva umenie ľ u d u Slovenska, rodného kraja, ktorý nám práve Magura bude pripomínať i v rokoch budúcich. Túto povinnosť berie na seba aj práve vzniknutý Klub priateľov Magury. Vladimír MajovskýAko sme založili KPM!
S týmto nápadom sme sa už dlho zaoberali. Doba je zložitá, treba niečo robiť. S konkrétnym vyjadrením myšlienky prišiel začiatkom októbra aj Vlado Majovský. Nasledoval list z 10. 10. 1991, ktorý sme rozposlali všetkým bývalým členom Magury. Prihlášky a ohlasy nedali na seba dlho čakať, takže po pozvánke, ktorú sme rozposlali 14. 01. 1992 všetkým prihláseným, ale aj neprihláseným (aby sme ich zburcovali), sme sa zišli na Zakladajúcom zhromaždení Klubu priateľov FS Magura (zvyknime si na skratku KPM) dňa 24. 01. 1992 v MsKS v Kežmarku.

Zakladajúce zhromaždenie prebiehalo síce neformálne, ale podľa prípravného programu, uvedeného na pozvánkach.
 1. Zhromaždenie otvoril a viedol Ing. Karol Purtz
 2. Pán Vlado Majovský predniesol úvodný príhovor, v rámci ktorého si zhromaždenie pietnou chvíľou ticha pripomenulo nedávno zosnulých bývalých - veľmi zaslúžilých - členov pána Pavla Bačiaka a pána Ladislava Kleina, ale najmä 07. 01. 1992 zosnulého pána Štefana Šeršeňa, ktorý bol ako jeden z prvých prihlásených do KPM (člen č. 25). Česť ich pamiatke!
 3. V ďalšom bode p. Mária Venerovská predniesla návrh základného dokumentu nášho spolku: "Stanovy KPM". Po pripomienkovaní boli Stanovy schválené, ich definitívne znenie obdrží každý člen KPM, ako prílohu 1 číslu Spravodaja KPM.
 4. Prípravným výborom bol zakladajúcemu zhromaždeniu predložený návrh zloženia 13 - člennej Rady KPM, po diskusii a voľbách boli schválení nasledujúci členovia (s predbežným určením štyroch základných funkcií):
  • Prezident: Mária Venerovská
  • Viceprezident: Vladimír Majovský
  • Tajomník: Ing. Karol Purtz
  • Hospodár: Juraj Švedlár
  • Ďalší členovia: František Gallik, Koloman Suchý, Božena Vystavilová - Jacková, Zlatica Pašková - Dluhá, Ing. Anna Thomayová, Katarína Zemčáková - Strapončeková, Renáta Sussová, Ladislav Kudzbel, Jozef Tomčák.
  V diskusii k zloženiu Rady boli pripomienky k lepšiemu zastúpeniu strednej generácie a ďalej niektorí navrhovaní neboli prítomní a nevyjadrili sa či funkciu príjmajú, preto bolo prijaté uznesenie, aby Rada KPM na svojom najbližšom zasadnutí upresnila zloženie Rady, v prípade potreby urobila zmeny a rozdelila funkcie.
 5. Celkove v diskusii vystúpili:
  • Vladimír Bartko - diskusný príspevok nebol jasný, prosíme Vlada aby ho jasne štylizoval a upresnil do 2. čísla Spravodaja.
  • Ladislav Bednár - KPM si má všímať aj Maguráčik, pričom je to potrebné zreteľnejšie vyjadriť v stanovách.
  • Koloman Suchý - predseda ZV OZ - podľa možností podporí ZK
  • Jozef Gemza a Miroslav Krupka - s iniciatívou na založenie súboru starých členov, obaja boli poverení prípravou, pričom materiál (návrh založenia a prihlášky) bude zverejnení v 1. čísle Spravodaja.
  • Ludvik Smolen - k zloženiu Rady KPM a zastúpeniu strednej generácie (viď bod 4)
  Iné závažnejšie pripomienky v diskusii nepadli. Spomínané pripomienky boli akceptované a odzrkadlili sa v Stanovách i v zložení Rady
 6. V závere vystúpila pani Mária Venerovská so zhodnotením zhromaždenia a načrtnutím perspektív činnosti KPM.


V druhej časti zakladajúceho zhromaždenia vystúpila s hodinovým "predpremiérovým" programom súčasná Magura. Vystúpenie bolo na veľmi dobrej úrovni, kvalitná mladá hudba a výborne vytancovaní ešte mladší tanečníci svojim pestrým programom navodili výbornú atmosféru a utvrdili prítomných členov KPM v tom, že myšlienka na jeho založenie bola veľmi správna a potrebná.
© 2009 Folklórny súbor MAGURA
CMS | created by neoWeb s.r.o.